Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING BOLSWARD
Bolsward
Excursies, cursussen en clubs
Excursies Workshops/cursussen Fryske Akadêmy Clubs

EXCURSIES SEIZOEN 2018-2019

 

Dinsdag 9 oktober "Escher" Fries Museum       
Middagexcursie 
 
 
Donderdag 22 nov. Centrum Vismigratie Waddenzee
Middagexcursie
 
 
Vrijdag 14 december. Scheepvaartmuseum Sneek
"Kerstsfeer"

Middagexcursie
 
 
Februari Bezoek aan vioolbouwer
Onder voorbehoud

 
 

Dinsdag 26 maart                           "Made in Holland"
                                                        
Keramiekmuseum Leeuwarden

 

Opgave voor de excursies
Bij de excursieleidsters tijdens het Open Huis op 5 september of op de afdelingsavonden.
Banknr.: NL58 ABNA 0911.2034.51 tnv Excursiecommissie NVVH.

Top

WORKSHOPS/CURSUSSEN SEIZOEN 2018-2019

 

WORKSHOPS
Dinsdag 23 oktober Kerstkaart maken Marian Rolandus
It Waarlamke 4
Tel: 57 65 75
 

 
Dinsdag 13 november Origami Leny v.d. Klis,
De strânljip 30
Tel. 57 50 89
 
 
Dinsdag 12 februari Origami Leny v.d. Klis,
De strânljip 30
Tel. 57 50 89
 
 
Dinsdag 5 maart. Voorjaarskaarten maken Marian Rolandus,
It Waarlampke 4,
Tel: 57 65 75
 
 
   
 
 

Kunst, kijken en doen door Michiel Galama. Tel. 576426
Door middel van kijken en doen, leren begrijpen wat de kunstenaar heeft gemaakt.
Groep 1:  Donderdag 13 september, 8 november, 10 jan., 14 maart.
Groep 2:  Donderdag 11 oktober, 13 december, 14 februari, 11 april.

De Warren 12, van 20.00 tot 22.00 uur.

Geschiedenis van Bolsward, een serie lezingen gegeven door leden van de Stichting Bolswardse Historie.

Op woensdag 31 okt., 28 nov., 27 feb. en 27 maart in de bibliotheek.
Aanvang 14.00 uur

"Filosofie" door Egbert de Jong.
De eerste avond zal een algemene inleiding in de filosofie bevatten. Tijdens de resterende drie avonden gaan we het thema "De vrouw als consument"aan de hand van verschillende filosofen bespreken.

Op donderdag 4 oktober, 1 november, 7 februari, 7 maart.

Opgave voor cursussen en workshops.

Onze vereniging staat bekend om haar leerzame excursies en interessante cursussen. Samen met onze leden doen wij ons uiterste best om een gevarieerd aanbod van activiteiten aan te bieden. Maar dan is het wel noodzakelijk om goed afspraken te maken. Dat is in ieders belang. Daarom heeft het bestuur besloten dat bij inschrijving van een excursie, cursus of workshop vooraf betaald moet worden. Dat houdt de administratie overzichtelijk en voorkomt extra onkosten.

Afspraak is:
Deelname aan activiteit in  periode sept - dec, dient u te betalen vóór 12 sept.
Deelname aan activiteit in periode jan-mei, dient u te betalen vóór1 jan.
In uitzonderlijke situaties beslist het bestuur.

De cursussen en workshops kunnen voortaan niet meer contant worden betaald. 
De betalingen gaan voortaan via de bank. Hiervoor is een apart rekeningnummer geopend.
U wordt vezocht het verschuldigde bedrag over te maken op:

NL 90 RBRB 0955 3541 29
t.n.v. Vorming en emancipatie Vrouwennetwerk te Bolsward. o.v.v. uw naam en meisjesnaam en de cursus(sen) waar u aan deel wenst te nemen.


 

Fryske Academy programma 2017-2018

NVVH afd. Bolsward volgt de lezingen in Joure:
Party- en Sealesintrum 'It Haske'
Vegelinswei 20, 8501 BA De Jouwer
Tel. 0513-415281, (www.haske-joure.nl)

Vrijdag 23 november

Sieta van Keimpema, Dutch Dairymen Board/ Eurpean Milk Board
Nieuw landbouwbeleid en de mogelijke gevolgen voor boer en consument

Dr. Eric Hoekstra, Fryske Akademy
Sjoch de minske: ding of geast? Wat de wittenskippen us te fertellen hawwe.

Dinsdag 22
januari

Mirjam Vossen, journalist en onderzoeker
Het gat beter met de wereld dan u denkt.

Mr. Maria van Schepop, president rechtbank Noord-Nederland
Rechtspraak maakt samenleven mogelijk.

Vrijdag 15 maart

Drs. Hinrich Slobbe, docent financieel management
Bitcoin en Blockchain

Prof. Marike Lancel RUG
De invloed van slapeloosheid op ziekten.    

De kosten bedragen (2 lêzingen en jubileum)  € 37.50

Opgave:
Bij voorkeur via internet: U vindt het opgave formulier op de website: www.fryske-akademy.nl (vanaf augustus) Als het betalen gelukt is krijgt u een bevestigingsmail. Deze bevestigingsmail is uw toegangskaart. Via de mail krijgt u na 1 november 2018 het programma toegestuurd. Kosten bedragen € 30,-

Telefonische opgave: Tel. 058 2131414 (Als u niet via internet kunt betalen)
Tegelijkertijd het bedrag overmaken op  rek. NL30RABO0130549681 tnv Fryske Akademy te Ljouwert., onder vermelding van "Akademylêzing", naam , adres en lokatie.

De toegangskaart en het programma worden u toegestuurd (na 1 november 2018), als de betaling definitief is.


Op alle drie dagen is er zowel 's morgens van 10-12 uur als 's middags van 13.30-15.30 uur een lezing met discussie.

Inlichtingen bij Fenna Stoel Tel: 573386 fenna@stoebo.com
 

Top

CLUBS

 

Fietsclub
Woensdagmiddag 13.45 uur
Start vanaf Plein 1455
Inlichtingen: Anneke Bouma, tel: 574110

Wandelclub
Dinsdagmiddag 13.30 uur
Start vanaf Plein 1455
Inlichtingen: Metty van der Goot, tel: 577730
mettyhoutsma@gmail.com 

Literatuurgroep

5 à 6 keer per seizoen in huiskamerverband 
Inlichtingen: Marian Vellinga, tel: 576678

Borreluurtje

Elke laatste zondag van de maand om 16.00 uur in de Wijnberg.

Eetclub "De Priuwsters"
De 2de vrijdag van elke maand. Inloop tussen 17.00 en 17.30 uur.
Telkens in een andere horecagelegenheid in Bolsward, zie het Maandbulletin.

Inlichtingen:

Fenna Stoel, Tel 573386, Email fenna@stoebo.com
Margaret Hoekstra, Tel 577730, Email ehoekstra44@gmail.com
 

THEATERGROEP 
Geachte dames, het programma voor theater Sneek is weer rond.
Verdere informatie over data, tijd en kosten komen in het eerste maandbericht van het nieuwe seizoen.
Inlichtingen:
Wally Oppendijk Tel. 57 43 26 harwaloppedyk@ziggo.nl  
Nettie Kuijper     Tel.  57 23 93 agkuyper@home.nl

Deelname aan de clubs is alleen voorbehouden aan leden van de afdeling Bolsward van het Kon. NVVH-VROUWENNETWERK

ALGEMEEN:

Maandag 17 oktober:
"De vrouw als consument"
Themadag voor alle NVVH-leden in de regio Friesland.
's Morgens is er een vergadering voor bestuursleden.
"s Middags vertelt Omrin over "afval". Na de pauze is het woord aan de heer G. Gerbrandy voorzitter van "Fossylfrij Fryslan".
De landelijke penningmeester trakteert, alleen de reiskosten zijn voor eigen rekening.

Maandag 21 januari 2018:
Overleg met "Wijk en Co"
14.00 uur Ons Gebouw

Vrijdag 8 maart 2018:
Internationale Vrouwen Dag
Te Dokkum

 

Woensdag 15 mei 2018:
Ledenraad te Amersfoort

Top

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020