Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
 • AFDELING BOLSWARD
Bolsward
PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK AFDELING BOLSWARD

Bolsward, september 2018.

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK afdeling Bolsward (hierna te noemen NVVH) hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NVVH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NVVH zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de ledenadministrateur. (Zie voor contactgegevens: programmaboekje).

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door NVVH verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Ledenadministratie.

 • Financiële administratie.

 • Om te kunnen deelnemen aan het NVVH-programma.

 • Versturen van ledenblad Maandbulletin, mails, berichten en uitnodigingen.

 • Versturen van ledenblad Denken en Doen.

 • Bezoekregistratie NVVH-activiteiten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • (woon)Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

NVVH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Bij opzeggen van uw lidmaatschap aan NVVH verwijderen wij uw gegevens (na 1 jaar) uit al onze systemen, tenzij u op een andere manier verbonden wilt blijven met NVVH.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens NVVH kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • Wij anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

 • Wij testen en evalueren onze maatregelen.

 • Onze bestuursleden/vrijwilligers (*)zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

(*) Leden van de Excursiecommissie, Theatercommissie, Commissie Vreugde en Leed, de redacteur van het Maandbulletin, Cursusleiders en eventuele overige commissies aan onze club verbonden.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van alle persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons (bestuursleden) of door een van onze vrijwilligers (* = zie vorenstaand). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U kunt zich voor het stellen van vragen, doorgeven van wijzigingen, het opzeggen van het lidmaatschap melden bij de ledenadministrateur. (Zie voor contactgegevens: programmaboekje).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw gegevens willen rectificeren of verwijderen, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via de ledenadministrateur. (Zie voor contactgegevens: programmaboekje).

Bolsward, september 2018.

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK afdeling BOLSWARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020