Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Organisatie
Beleid en financiën

NVVH Beleidsplan 2016- 2020 - Sterk door Samenwerking

Om dit beleid vorm te geven richten wij ons de komende jaren op de volgende punten. 
1. Ondersteunen van de afdelingen en versterken van de onderlinge verbondenheid
2. Veranderingen in de samenleving en de rol en meerwaarde van de NVVH  
3. Vergroten van zichtbaarheid

1. Afdelingen ondersteunen en onderlinge verbondenheid versterken

Deskundigheidsbevordering, training en workshops voor bestuursleden worden aangeboden en deelname hieraan wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.
• Workshop besturen op verzoek op locatie “dicht bij huis”
• “cursus op verzoek” in regionaal verband
• Ondersteuning webmasters door deskundigheidsbevordering

Het AB wil de onderlinge verbondenheid stimuleren en de contacten versterken door:
• het bijwonen van de regiovergaderingen
• signalen over zorgen en problemen direct op te pakken 
• snelle beantwoording van vragen van afdelingen
• aanwezig te zijn op jubilea en bijzondere bijeenkomsten van afdelingen

2. Rol NVVH in de veranderende samenleving

De NVVH kan een belangrijke functie vervullen in de samenleving bij het maken van overheidsbeleid, bij maatschappelijke instellingen en bedrijven. De NVVH moet haar stem laten horen en samen met andere vrouwenorganisaties  strijden voor posities van vrouwen in bestuursraden, in Raden van Toezicht, in het management bij bedrijven en bij grote maatschappelijk instellingen.

3. Zichtbaarheid vergroten en versterken

Intern
• website actualiseren en bijhouden
• facebookpagina aanmaken en bijhouden
• Denken & Doen: leden informeren over relevante thema’s
• Nieuwsbrief: actuele informatie voor de besturen
 

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK en financiën

De vereniging kent drie geldbronnen:
- contributie van de leden
- de jaarlijkse vergoeding van de stichting Jacobafonds voor geboden secretariële
  en facilitaire ondersteuning
- kapitaal opbrengsten van de ABN AMRO bankrekening

Sinds 2014 maakt de organisatie gebruik van de financiële mogelijkheden van fondsen en sponsoren.

De vereniging heeft er voor gekozen de jaarlijkse afdracht van de afdelingen aan de landelijke organisatie beperkt te houden: €13,00 per lid.
Daarvoor ontvangt men het ledenblad Denken & Doen, kan worden deelgenomen aan cursussen op het terrein van ledenadministratie, de website en een bestuurscursus.
Daarnaast kunnen leden voorstellen indienen om een seminar, een workshop etc. te organiseren
in samenwerking met het Algemeen Bestuur en met ondersteuning vanuit het Centraal Bureau.

De afdelingen van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK bepalen zelf in hun jaarvergadering de contributie die zij aan hun leden berekenen.

Landelijke leden betalen € 25,00 en ontvangen daarvoor Denken & Doen, zij kunnen twee maal per jaar een activiteit bijwonen van een afdeling. Ook kunnen zij gebruik maken van het aanbod aan cursussen, workshops en seminars.

Het financiële beleid van het Algemeen Bestuur wordt jaarlijks in november getoetst door penningmeesters die zijn afgevaardigd vanuit de regio’s. Elk jaar in mei vergadert de Ledenraad  (die bestaat uit 2 afgevaardigden per regio) met het AB. In deze vergadering  vindt de besluitvorming plaats inzake het beleid, de begroting en de financiële verslaglegging.

Draagkracht en vangnet
Het Algemeen Bestuur heeft als beleidsuitgangspunt ondersteuning van afdelingen en regio’s. De intentie daarbij is het landelijk netwerk als een homogeen geheel in stand te houden en een stem te geven.
De landelijke organisatie, met een meer dan 100 jarige geschiedenis, werkt aan een actief, actueel en ambitieus financieel beleid. Zij hanteert een realistische visie op de balans en de exploitatie van de vereniging met als doel een financieel verantwoord voortbestaan.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Lydia van de Schilde ;

 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Op 25 mei 2018 wordt in de Europese Unie de AVG van kracht.

Ook Koninklijk NVVH -VROUWENNETWERK zal in haar beleid en administratie de regels van deze verordening moeten naleven. Zij zal met grote zorgvuldigheid maatregelen moeten nemen ter bescherming van de privacy van de leden, en zich daarvoor verantwoorden.

Onder het hoofdstuk AVG zult u vanaf nu documenten vinden waarin u leest hoe wij als vereniging de regels van de AVG hanteren, zowel op landelijk als op afdelingsniveau.