Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Organisatie
ACWW

Wat is ACWW
ACWW (Associated Country Women of the World) is de ‘parapluie’ waar vele vrouwenorganisaties wereldwijd bij zijn aangesloten. Primaire doelstelling is de behartiging van de belangen van vrouwen. ACWW is uitgegroeid tot een wereldwijde samenwerking tussen vrouwen. Het hoofdkantoor van ACWW zetelt in Londen, Engeland.

Hoe het begon…
In 1927 ontmoetten vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties elkaar tijdens een vergadering van de International Council of Women (ICW), de Internationale Vrouwenraad. Dit is een voorbereidende commissie. In 1928 ontmoetten 46 gedelegeerden uit 24 landen elkaar in Londen. Zij stelden vast dat mensen, waar zij ook vandaan komen, overal ter wereld, voor dezelfde problemen staan en dat er een grote behoefte bestaat aan samenwerking. Mw. Adelaide Hoodless uit Canada was de eerste vrouw die een idee had over het ontwikkelen van kennis voor vrouwen op het gebied van huishouden en moederschap op boerderijen. De dood van haar driejarig zoontje als gevolg van het drinken van besmette melk was de aanleiding daartoe. Mw. Madge Watt nam het idee van een Internationale Federatie Van Agrarische Vrouwen mee vanuit Canada naar Engeland en na tien jaar strijd werd in 1929 de eerste Plattelands Vrouwen Conferentie in Londen gehouden. ACWW’s eerste voorzitter was mw. Watt. Zij opende de conferentie in Londen in 1929 met deze inspirerende woorden: 

‘So much friendly contact between peoples of earth has come into being because our association has made contact possible. We are adding our own invisible but potent network of affectionate relationship and cherished memories of many meetings together. Surely this is a power in our hands, powerful beyond human credence. Herein lies food for our imagination. Herein lies hope for our greater vision.’

Nu, ruim vijfenzeventig jaar na haar oprichting, is ACWW de grootste internationale organisatie voor plattelandsvrouwen en vrouwen uit het verstedelijkte platteland. Zij telt negen miljoen leden in meer dan zeventig landen. De verschillende organisaties werken elk in hun eigen land aan een eigen programma, maar zij zijn op internationaal niveau verenigd in de ACWW. Ook NVVH-VROUWENNETWERK participeert daarin en is sinds 1951 aangesloten bij de ACWW.

Wat doet ACWW? De belangen van vrouwen zijn niet overal ter wereld dezelfde. De rechten van vrouwen ook niet. ACWW probeert de positie van vrouwen te verbeteren door middel van het opzetten en uitvoeren van (kleinschalige) hulp bij (kleinschalige) projecten door plaatselijke vrouwen(verenigingen). Denk aan projecten waar vrouwen zelfstandig, dus zonder hulp van mannen (in bepaalde landen is dat heel bijzonder) een project opzetten om extra (eigen) inkomsten te verwerven, maar ook een alfabetiseringscursus, een cursus over betere voeding en gezondheid - een schoonwaterproject valt daaronder - en een leiderschapscursus. 

Verder heeft ACWW vertegenwoordigers op de verschillende plaatsen waar de Verenigde Naties gevestigd zijn. ACWW heeft daar een duidelijke stem!
 

Conferentie en Thema’s Elke drie jaar organiseert ACWW een wereldconferentie om het werk van de achterliggende drie jaar te evalueren en beleid te maken voor de komende drie jaar. Daarnaast is dit een uitstekende gelegenheid voor vrouwen om elkaar te ontmoeten, met elkaar de zorgen en successen te delen en om oude vriendschappen te verstevigen en nieuwe te vormen. In 2004 werd de Wereldconferentie in Tasmanie gehouden en in 2007 in Finland. 

We geven u een idee welke thema’s zoal in de voorgaande conferenties zijn besproken: Vrede, voedsel en etikettering, voedselproductie en -distributie, verbetering leven op het platteland - elektriciteit en water, ondersteuning activiteiten van de Verenigde Naties, rehabilitatie van het gezinsleven. De conferentie in maart 2004 had als thema: "Werken met vrouwen wereldwijd" en werd bijgewoond door 620 vrouwen uit 42 landen. Diverse resoluties en aanbevelingen werden bediscussieerd en aangenomen, onder andere over: Gezondheidszorg, aids en besnijdenis van vrouwen en meisjes; legale immigratie van vrouwen en meisjes; productieve landbouw en genetische manipulatie van landbouwgewassen; gedwongen prostitutie en beleid van toxische stoffen. Tijdens zo’n conferentie wordt in de ‘plenaries’ gestemd over mogelijke statutenwijzigingen, nieuwe Dagelijks en Algemeen Bestuursleden (regio-voorzitters en voorzitters van commissies) en resoluties en aanbevelingen. Vervolgens worden deze naar de VN en de betreffende nationale overheid (ministeries) van bij de ACWW aangesloten organisaties gestuurd met de vraag om hierop actie te ondernemen.

Werkgroep ACWW  De Nederlandse afvaardiging, leden van de ACWW-werkgroep, heeft altijd een belangrijke inbreng gehad op deze conferenties. Veel resoluties zijn door de jaren heen voorbereid en aangenomen door de vergadering. Het instellen van de Commissie Landbouw als een officiële ACWW-Commissie is daar een voorbeeld van. De portefeuille water, milieu en biotechnologie wordt op dit moment behartigd door een lid van de werkgroep ACWW Nederland.

De voorbereiding op een conferentie begint ver vantevoren, omdat de aanbevelingen en resoluties een jaar tevoren ingediend moeten zijn. Dit gebeurt door de werkgroep ACWW Nederland.

De leden van de werkgroep vertegenwoordigen de vrouwenorganisaties: Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK, PASSAGE (Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging) en Vrouwen van Nu. Dit zijn: Ira Stam namens PASSAGE, Jeanne van Poppel namens Vrouwen van Nu en Blanche Jansma namens Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK

De resoluties en de aanbevelingen worden door de landelijke besturen van de organisaties besproken en de afgevaardigden krijgen een stemadvies mee.

De leden van onze organisaties leveren hun materiele bijdrage aan het werk van ACWW via de contributie en via ‘een kwartje voor een wereldpartje’.