Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING MAASSLUIS-MAASLAND
Maassluis-Maasland
Maandbericht mei 2023







 

 

 

 

 

 

 

 

Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk Maasslui-Maasland

 Van de Bestuurstafel

Voor u ligt weer een mooi maandbericht met daarin het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 maart jl. Met het bestuur hebben we daar ook positief op teruggekeken. Het voorjaarsseizoen loopt alweer naar zijn einde. Op 9 mei is de laatste lezing, over Noord Korea. In april was er best veel te beleven. Zo was er een heerlijke en gezellige lunch bij Los Porteros, de lezing over de Koninklijke Redding Maatschappij en werd door een grote groep leden het Museum in Maassluis bezocht. Op 3 mei gaan we koffiedrinken in Theater Koningshof, ook dat is steeds weer gezellig en de koffie is goed. Gaan we dan in een gat vallen tot september dat wilden wij als bestuur eigenlijk niet. Andere jaren werd er nog wel gewandeld en gefietst. We gaan in ieder geval ter afsluiting nog een keer lunchen, deze keer niet op dinsdag maar op donderdag 25 mei. Deze keer zal het Kevin worden en met een beetje geluk misschien wel met een zonnetje op de boot in de Vliet.  Om toch in deze zomer wat activiteiten van de grond te krijgen gaat Marianne Soors de koffie en lunch nog een keer doen. Via e-mail komt daar verdere informatie over. Van onze kant toch alvast mooie zomermaanden gewenst, het zal nu toch eindelijk een keer moeten gebeuren dat we lekker in het zonnetje van onze versnaperingen kunnen gaan genieten. Heeft u ons wat te vertellen, dan weet u ons ook te vinden. Het bestuur woont op 10 mei de landelijke Algemene Ledenvergadering van de Kon. NVVH-Vrouwennetwerk in Amersfoort bij.

Leny Wesenhagen

Koffieochtend 2 mei

Op dinsdag 2 mei is er om half 11 weer een koffieochtend in Koningshof. Wij hopen dat er naast een deel van het bestuur veel dames zullen komen en  dat het een gezellig samenzijn zal worden

Lezing op 9 mei over Noord Korea: de verbeelde werkelijkheid door drs. Marc Roth.

In de lezing De verbeelde werkelijkheid neemt drs. Marc Roth je mee naar het mee naar het 'meest gesloten‘ land ter wereld. Met zijn reisorganisatie Roth Spark Travel organiseert hij reizen  naar Noord-Korea, een land waarvan je een groot gedeelte nog altijd niet mag bekijken.

De plekken, plaatsen en dingen die je te zien krijgt maken het land trots, maar dat wil niet zeggen dat je in een oneindig durend toneelstuk terechtkomt. Je mag weliswaar niet alleen de straat op en je wordt altijd begeleid door twee gidsen en een chauffeur, maar zeker als je alleen of met een kleine groep bent zijn er soms echt wel mogelijkheiden om 'buiten de gebaande paden’ te gaan.

Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea en een opvallend uithangbord van het land, transformeert zich de laatste jaren tot een socialistische sprookjesstad in een bijna surrealistisch decor. Is dit verbeelde werkelijkheid waarmee wordt getracht om een ideale samenleving te tonen?

Dit zie je ook op het gebied van kunst, waar Socialistisch Realisme de enige toegestane stroming is. Kunst moet namelijk duidelijk zijn voor iedereen en kunstenaars zijn altijd schatplichtig aan het regime.

Bij een bezoek aan Noord-Korea dringt dus voortdurend de vraag op: wat is waar en wat is de waarheid? En is de werkeijkheid die we daar te zien krijgen überhaupt wel waar? En wordt ons beeld van Noord-Korea niet gekleurd door onze 'Westerse bril‘?

In deze lezing geeft Marc een inkijkje in de 'meest gesloten‘  samenleving ter wereld en ontdek je dat Noord-Korea meer is dan alleen maar verbeelde werkelijkheid.

De lezing wordt verrijkt met afbeeldingen, (korte) clips en ander beeldmateriaal dat nog maar weinig mensen gezien hebben en natuurlijk de eigen ervaringen van Marc als bezoeker van Noord-Korea.

Conny v.d. Put

Excursie donderdag 11 mei : Excursie Metro Hoekse Lijn

Na vele malen proefrijden kunnen we vanaf april met de metro naar het strand van Hoek van Holland.

Op donderdag 11 mei a.s. willen we deze rit gaan maken. Hierna gaan we lunchen bij een restaurant op het strand. Dit is voor iedereen te doen, ook met een  rollator.

Wij nodigen u uit om deze rit met ons te gaan maken. Opgeven kan bij

Ria Zuidgeest, email riazvoeten@hotmail.com

Paula Scholtes, email paulascholtes@gmail.com

Met vriendelijke groet,

het excursieteam

Ria Zuidgeest en Paula Scholtes

 DE 64e ALGEMENE LEDENVERGADERING

KONINKLIJK NVVH VROUWENNETWERK MAASSLUIS-MAASLAND,

DINSDAG 14 maart 2023, 13:30 UUR, KONINGSHOF

Notulen door Mimi Niemegeers 

1.   Opening en welkomstwoord door de interim voorzitter Leny Wesenhagen 

Leny is blij met de grote opkomst. Fijn dat u er allemaal bent. De ledenvergadering houden we in principe 1x per jaar, en het liefst niet zo lang.  Maar het is goed om nog eens terug te kijken via het jaarverslag,  onze financiën te laten controleren en de begroting voor 2023 vast te stellen. Er zijn  52 dames present. Dertien dames hebben zich afgemeld (zie bij ingekomen stukken). Jammer genoeg hebben we een aantal leden verloren door overlijden, verhuizen etc.Gelukkig zijn er ook weer 4 nieuwe leden bij gekomen en hebben we nu weer 110 leden met de dames Lijdia Boer, Helga Nitsche, Yvonne van de Wetering en Lia Boekestein.

We betreuren dit jaar het verlies van twee dames die overleden zijn, namelijk Reina van Bodegom op 92-jarige leeftijd, 26 jaar lid en Dicky Roozeboom op 76-jarige leeftijd. Dicky heeft nog volop genoten van ons jubileum boottripje door Midden-Delfland. We gaan staan voor een minuut stilte om beide dames in onze gedachten te gedenken.

2.   Ingekomen stukken 

Bericht van verhindering van de dames: Elly Sieders, Els Verhulst, Moks Muijser, 

Ria Olsthoorn, Hilda Nakken, Marja van Duijn, Ineke Schenk, Edith Jordaan, 

Ineke Groeneveld, Lydia Boer, Lia Boekestein en Miep v.d. Akker.

De landelijke ledenbrief is binnen en die ontvangen jullie vandaag of morgen.

3 . Vaststelling en goedkeuring van de notulen 8 maart 2022. 

We vinden ze in het maandbericht van maart 2022. De vergadering was toen op 8 maart, Internationale Vrouwendag. Jammer dat er dit jaar zo weinig belangstelling was voor de film "She said“ in Koningshof. Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen over de notulen van de ALV van 8 maart 2022.  Deze zijn hierbij goedgekeurd en worden vastgesteld.  

4.   Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2022

    Zie bladz. 7 van het maandbericht maart. Er zijn geen vragen over het verslag. Met dank voor het uitgebreide verslag wordt het verslag 2022 goedgekeurd en vastgesteld.

5.   Financiën

   Te vinden op blz. 11/12 maandbericht maart 2022. Er zijn geen vragen, op- aanmerkingen over de rekening en verantwoording van de jaarrekening 2022 door de penningmeester.

      Verslag van de kascommissie: 

    Op woensdag 13 februari 2023 hebben de dames Hannie Satijn en Marianne Soors ten huize van de penningmeester Leny Wesenhagen de financiële administratie over 2022 van het Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk, afdeling Maassluis-Maasland gecontroleerd. Wij hebben de stukken steekproefsgewijs gecontroleerd en geen fouten geconstateerd. Wij willen de Algemene Ledenvergadering adviseren om de jaarrekening 2022 goed te keuren en het bestuur van de afdeling Maassluis-Maasland decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Dank aan het bestuur en applaus. 

Benoeming kascontrolecommissie voor het jaar 2023.

      Ritha van Prooyen was reservelid, zij stroomt nu door. Henny Kraus geeft zich op en Thea  Kroppf wordt als reservelid benoemd.

      Vaststelling conceptbegroting 2023

     Er wordt verwezen naar het maandbericht maart. Voor 2023 is een tekort begroot van € 482,50  maar gezien ons kapitaal kunnen we dat wel lijden. Het bestuur heeft nog wel een aanvullend voorstel: in 2022 hebben we een aanzienlijk bedrag van het Jacobafonds ontvangen en daarmede is het fonds opgehouden te bestaan. Ons voorstel is € 300. = in een potje/reserve te doen voor leden die onder dezelfde voorwaarden een beroep hierop kunnen doen. Marja Roeland is bereid om de functie van adviseuse te blijven vervullen. Hierover zijn verder geen vragen, de vergadering keurt de begroting 2023 goed en het oprichten van een Jacoba Maassluis fonds.

      Vaststelling contributie 2024:

De contributie blijft gelijk, namelijk € 40,00 en het lidmaatschap na 1 juli € 20,00. 

Financiële stukken worden vastgesteld.

     6.    Huldiging "t Zonnetje” van het jaar 2023".

Dit gaat naar iemand die lang actief bezig is in onze   afdeling. Ze is er jammer genoeg niet bij, want ze is op korte vakantie op Aruba met familie.  Het is Elly Sieders, Zij verzorgt alweer vele jaren ons maandbericht met veel inzet. Eerst op papier en naar de drukker en nu  om de kosten te besparen digitaal. Dat kost soms wat zweetdruppeltjes, er is genoeg kopij,  wat tijd kost en er zijn soms gevechten met de laptop en het internet. De laatste keer moest het zelfs even digitaal heen-en-weer naar haar zoon in Amerika vanwege het "digitale gewicht". Maar elke maand kijken we er  weer naar uit. Wat zijn de activiteiten en wat gaan we doen met elkaar.  Dus is er een bloemetje voor haar bij thuiskomst.

Ze heeft het verzoek nog achter gelaten om kopij op 23 of 24 maart te sturen in verband met het eventueel vollopen van de postbox.

7.   Huldiging jubilarissen over het huidige jaar 2023 

      Het is een belangrijk moment in onze vereniging om onze jubilarissen voor het voetlicht te brengen. Maar liefst 7 dames zijn dit jaar 25 jaar lid van onze vereniging: 

Ria van Asperen, Hetty Govaart, Agniet Holleman, Auke van Leeuwen, Tineke Uiterdijk, zelfs langer, want zij was al lid in een andere plaats en Ansje Hofstee.

De dames zijn trouwe bezoekers en deelnemers aan de activiteiten of mede-organiserend.  Ansje Hofstee heeft zelfs 2x in het bestuur van onze vereniging gezeten, deed jaren de ledenadministratie en was als laatste nog voorzitter.  

Anny van de Kraan zit een beetje in de lappenmand, maar is wel weer aan de beterende hand. Zij krijgen de bloemen thuisbezorgd. Bij het boeket zit nog een kleine attentie namelijk twee duurzame tasjes voor groente en fruit. 

Dan komen we aan 40 jaar lid: Marja van Duin, zij was ook niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn.  Zij heeft wel 40 jaar herinneringen aan onze club in een brief geschreven. Leny leest het verhaal voor over o.a. het secretarisschap en het organiseren van lezingen en zomerexcursies. Maar ook wandelen en bridgen.Zij krijgt ook de bloemen thuis.

50 jaar Hilda Nakken, ook zij is aardig actief geweest, organiseerde museumbezoek, Lief & Leed, was plv. adviseuse Jacobafonds, 2e penningmeester/ledenadministratie. De bloemen worden thuisbezorgd.

En als laatste met maar liefst 55 jaar lidmaatschap: Stijnie Lodder, die in 1968 op 30-jarige leeftijd lid is geworden. Stijnie was na een verhuizing naar Maassluis vooral op zoek naar nieuwe vriendinnen en vond die bij ons Vrouwennetwerk. Zij krijgt een extra mooi boeket! 

8.   Verkiezingen

Voor de functies voorzitter, secretaris, penningmeester, webmaster hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld.Gelukkig hebben de 2 Mariannes, Soors en de Blieck zich beschikbaar gesteld, want anders was onze afdeling echt ter ziele gegaan.  Zonder bestuur kan een vereniging niet. We gaan nu met jullie goedvinden en applaus weer naar een compleet bestuur.

Mevr. Marianne Soors voor de functie van secretaris en 

Mevr. Marianne de Blieck voor de functie van penningmeester en 

Mevr. Leny Wesenhagen voor de functie van voorzitter. 

Leny feliciteert haar nieuwe collega’s met de functies van secretaris en penningmeester met “een kanjer stroopwafel” en ook Mimi krijgt er wel verdiend één. Zij verzorgt al jaren de website, maakt foto’s, en voor deze vergadering de notulen. 

WVTK: De voorzitter: wat gaan we doen in 2023? Ideeën zijn welkom maar met een idee hoort ook zelf wat organiseren, kleine zaken kunnen al leuk zijn. bv. de koffieochtend organiseren, samen naar de film of iets van theater hier in ons mooie theater Koningshof. Het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn, het gaat vooral om het plezier wat je met elkaar kan beleven. Een nieuw eetclubje of boekenleesclubje om zo maar wat te noemen. Laat u horen!!!

Onze activiteiten zijn wel wat uitgedund. Jarenlang was er een wandel- en fietsactiviteit en deden we nog een reisje. Ook was er een tweede leesclub.

Leny wil ook eens polsen: laatst was er een discussie: wat doen we als mannen belangstelling hebben in onze lezing of activiteit. Als je naar onze doelstelling kijkt kan het eigenlijk niet. Netwerk waar vrouwen elkaar ontmoeten behartigt de belangen van vrouwen in de Samenleving. Bij handopsteking bleken er een 12-tal dames in te stemmen met beperkte en bij uitzondering toelating. De meerder- heid vond het niet passen bij een vrouwenclub.

9.    Rondvraag en sluiting

Leny bedankt iedereen voor hun komst en inbrengEn roept op morgen om te gaan stemmen en liefst op een vrouw.  

         20/03/2023 Mimi Niemegeers

­Verslag museumbezoek op donderdag 20 april.

16 dames van onze vereniging werden welkom geheten door Pieter van Houten, conservator van Museum Maassluis. Caroline Schillemans, educator was helaas afwezig door ziekte. Museum Maassluis is nu 10 jaar zelfstandig. In 1933 werd het opgericht als Oudheidskamer in het Sleepvaarmuseum. Het museum is deels Historisch Museum, en gaat dus over de geschiedenis van Maassluis, deels kunstmuseum. Het museum heeft kunstwerken in beheer, verkregen door schenking aan de gemeente. Deze kunst zal worden verkocht, dan blijft het historische deel over.

De voorbereidingen voor de huidige tentoonstelling “TIEN” begonnen in april 2022 en duurt nog tot augustus. Het zijn eigenlijk 10 kleine aparte tentoonstellinkjes geworden, o.a. een stemhokje (je kunt een 10 geven voor iets in Maassluis wat je erg waardeert), 10 verbouwingen in het museum zelf, 10 nieuwe inwoners, de 10 mooiste gebouwen in Maassluis, maar ook de 10 lelijkste gebouwen, 10 kunstwerken van Maassluise kunstenaars, die een kistje kregen om te vullen met kunst, 10 inmiddels verdwenen gebouwen uit Maassluis (samengesteld door de Historischte Vereniging), 10 laatste aanwinsten voor het museum, 10 voor taal (bijnamen van gebouwen of straten in Maassluis), en 10 tentoonstellingen die het meest gewaardeerd werden. 

In het Vriezekabinet was een tentoonstelling van Friedie Kloen en Roeland van Reem. De schilderijen van Roeland gaan over het landschap van Maasland en de houten beelden van Friedie sluiten aan bij de onderwerpen van de schilderijen.

Ina Dallinga

Terugblik lezing op 11 april over de Koninklijke Reddingsmaatschappij.

De heer Cor de Vries vertelde enthousiast over zijn vrijwilligerswerk bij de KNRM. Helaas was er maar een derde van het gangbare aantal dames aanwezig. Samenloop van omstandigheden??

In 1824 strandden er 12 schepen bij Huisduinen, waaronder het schip De Vreede. Bij de reddingspogingen verdronken er 6 redders en 3 schipbreukelingen. Toen werden er twee reddingsmaatschappijen opgericht, een in Amsterdam en een in Rotterdam. In 1991 vormden ze samen de KNRM. Het begon met roeireddingsboten die met paarden van het strand in zee gesleept werden. In 1895 kwam er een stoomreddingsboot, tien jaar later motorreddingsboten. Er verdronken 25 redders door het kapseizen van hun reddingsboten.

Sinds 1927 worden grote reddingsboten zelfrichtend gemaakt. Ze komen vanzelf weer recht door een soort zelfopblaasbare “airbag”.

Wat doet de KNRM?

-       Redt en helpt mensen en dieren in nood op zee, binnenwater, stranden, 24/7 en onder alle omstandigheden

-       Dit gebeurt kosteloos, dankzij professionele vrijwilligers en vrijwillige bijdragen van donateurs en bedrijven

-       Er zijn 45 reddingstations langs de kust

-       75 reddingsboten worden bemand door 1400 vrijwilligers

-       Zij voorkomen incidenten door het delen van kennis met anderen

-       Artsen van Radio Medische Dienst (RMD) bieden kosteloos advies

-       Het is een zelfstandige organisatie met eigen financiering

De heer De Vries benadrukte vooral het laatste punt. De KNRM is bewust geen overheidsdienst want zij stelt de hoogste eisen aan materieel en aan mensen. De opleiding voor de vrijwilligers is intens en veelzijdig en duurt 3 jaar. Voor een schipper duurt het 10 jaar. De kleding voor de “opstappers” is op maat gemaakt, de hele uitrusting kost € 2.500,00 . Voor een boot moet wel 2 miljoen opgehaald worden.

Jaaroverzicht 2022: -reddingsboten: 4000 personen veilig aan wal gebracht en 155 dieren

                                 -Lifeguards: 843 hulpverleningen, 31 acties, 49 personen gered

                                  -Radio Medische Dienst: 936 adviezen

Voor watersporters is er de gratis App KNRM Helpt. Er is een horloge en er zijn stickers voor op de surfplank zodat je gevonden wordt en veilig thuiskomt.

Moge dit prachtige belangeloze werk nog heel lang bestaan.

Doneren kan op NL40INGB0000 0263 63

Jaarlijks is er een Reddingbootdag, donateurs en Jonge Redders mogen mee varen.

Mimi Niemegeers

 

 

 

 

 

 

Voor zowel groepen als individuele reizigers biedt Nooteboom Tours een groot aantal dagreizen aan. Per comfortabele touringcar, bestuurd door een gezellige chauffeur, reist u naar prachtige bestemmingen in Nederland. Bekijk ons aanbod op de website of vraag de gratis folder aan. 

www.nooteboomtours.nl

010-4341220

 

Voor toelichting op de nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zie het maandbericht van september 2018 blz 7 en 8.

 

Zodra de coronamaatregelen het toelaten

ONZE AFDELING ORGANISEERT DE VOLGENDE ACTIVITEITEN 

De club- en cursusgelden worden aan het begin van de cursus betaald. Als u zelf de cursus afbreekt, vindt er geen teruggave van het (resterende) cursusgeld plaats. Zou u graag een bepaalde cursus willen volgen of heeft u een leuk idee om zelf een cursus te geven? Neemt u dan contact op met de organisator van deze activiteit. Of bij een nieuwe activiteit met het bestuur.

 

Clubs + cursussen                Inlichtingen                                                      Wanneer

 

 

Dinnerclub                           Mevr. M.T. van Asperen       5916780            1e vrijdag van de maand

                                             Mevr. A. van Leeuwen          5917610

 

Excursies                              Mevr. P. Scholtes                   06 38917671     enkele malen per jaar

                                             Mevr. R. Zuidgeest                06 33836948

 

Fietsen                                 Vacant                                                           dinsdagmorgen juni-juli-aug

 

Koffieclub                              vacant (bestuur)                                          1e dinsdagmorgen van de

                                                                                                                      maand

Kunstgeschiedenis                Mevr. H. Satijn                      5913227            donderdagmorgen

 

Lezingen                              Mevr. I. Dallinga                    06 11295723     2e dinsdag van de maand

 

Literatuur                             vacant                                                             3e dinsdag van de maand

                                             Mevr. H. Kraus                      5920217            1x per maand, vrijdagmiddag

 

Museumbezoek                    Mevr. I. Dallinga                    0611295723      periodiek op donderdag

 

Reizen                                  Vacant                                                              

 

Theaterbezoek                      Vacant

 

Wandelclub                          Vacant                                                              3e woensdag van de maand

 

 

Clubs Bereikbaarheid Centraal Bureau vanaf 1 april 2020 

Centraal Bureau is telefonisch bereikbaar op woensdag en donderdag  tussen 9.30 en 14.00 uur op telefoonnummer 033—4228225,  u treft dan een van de bestuursleden. Uw email wordt op die dagen gelezen en beantwoord vanuit  de mailbox  centraalbureau@nvvh.nl 

Per 1 april heeft het Centraal Bureau een nieuw postadres: 

Postbus 11  3410 CA  LOPIK  

secretaris (waarnemend)

Dieny Scheffer-Versluis

E-mail: centraalbureau@nvvh.nl

tel.06 51982065  Bereikbaar : maandag, dinsdag, woensdag van 9.00-12.00 u

 

Voor toelichting op de nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zie het maandbericht van september 2018 blz 7 en 8.

 

 

 
 
 
KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2023