Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING MAASSLUIS-MAASLAND
Maassluis-Maasland
Fietsen en wandelen 20 juni 2020 lossere coronatijd

 

 

Fietsclub

Net als vele jaren hiervoor is de fietsclub met Annie Fortuin

in juni weer gestart. Elke dinsdag even voor 9.00 uur is het verzamelen op

de markt. Rond half vier/ 4 uur is men weer terug in Maassluis.

Er wordt brood en wat te drinken meegenomen voor de picknick onderweg.

Het zijn altijd mooie routes rondom Maassluis en door Midden Delfland,

van Delft tot den Haag, Hoek van Holland door de duinen maar ook

met de pont over richting Hellevoetsluis en omstreken, Er wordt gereden

op e-bikes Je hoeft je niet aan te melden.Voor de pont wel mondkapje mee en pinpas.

Gezocht!

Na heel veel jaren stopt Annie Fortuin met de wandelclub. Wie geeft zich op om aanspreekpunt te zijn van de wandelclub. We wandelden  elke derde woensdag van de maand en vertrokken om 13.00 u van Koningshof. Onder elkaar werd afgestemd waar de wandeling naartoe ging. Dit kan allemaal aangepast worden aan nieuwe ideeën.

Met dank aan Annie, die ons alle mooie hoekjes van het Westland liet zien.

 

Van het bestuur

Lieve dames,

Wat een toestand met het coronavirus. Het zal voor velen van u ingrijpend zijn. Binnen blijven, geen bezoek van kinderen en kleinkinderen. Afstand houden, geen omhelzingen.

Nog net voor alle beperkingen van groepsbijeenkomsten hebben wij onze Algemene Jaarvergadering kunnen houden. De opkomst was groot. En het was een goede vergadering. Na de pauze kon eenieder genieten van “die goede oude tijd” door middel van twee films van het Vrouwennetwerk. Er was veel herkenning.

Vlak daarna kwam van overheidswege de ene inperking na de andere. Heel begrijpelijk. Hier moeten wij allen doorheen. Van alles werd en wordt afgezegd. Koningshof is inmiddels ook gesloten. De kunstgeschiedenis vervalt tot nader order. En ga zo maar door. Van geplande activiteiten na 6 april is het ook onzeker of die wel door kunnen gaan.

Maar wij blijven er voor elkaar zijn. Mocht u hulp nodig hebben met boodschappen, wat dan ook, dan kunt u bellen met Conny van de Put: 010-5900930. Zij zal dan bekijken hoe en door wie u het beste geholpen kan worden. Conny: dank voor je initiatief. 

Ook voor een luisterend oor kunt u vast bellen met vriendinnen binnen ons Vrouwennetwerk. 

Ik hoop dat wij met z’n allen zonder veel problemen deze crisis te boven komen. Zorg goed voor uzelf!

Namens het bestuur:

Anne-Marjan Beukema

Accepteer zoals het is,

Laat los hoe het was,

En blijf geloof hebben,

In wat zal komen.

 

En nog één:

Piekeren vermindert de zorgen van morgen niet,

Het vermindert de kracht van vandaag

.Onze vereniging blijft groeien.

Er hebben zich alweer drie nieuwe leden aangemeld: 

mevr. Paula Scholtes, mevr. Nelly Staal-Blauw en mevr. Bettie de Vries. 

Wij verwelkomen de dames en wensen hen een fijne tijd bij onze vereniging

(Koffieochtend): volg de maatregelen in verband met Corona!

(De volgende koffieochtend is gepland op 7 april 2020. Deze koffieochtend zal plaatsvinden, zoals gebruikelijk, van 10.00 uur tot 11.30 uur in het ontmoetingscentrum Koningshof) als het corona-virus ons niet meer dwars zit. Daar drinken we gezellig een kopje koffie of thee en u kunt alles uitwisselen wat u leuk vindt. Ook uw familielid, vriendin of kennis is welkom. 

Daarna gaan we voor de dames die dat willen, eten in de Brasserie van De DrieMaasHave. Ook dat is afhankelijk van het dan geldende corona protocol. Ik wens ’n ieder hopelijk een gezonde zomer toe en zo weinig mogelijk wijzigingen i.v.m. het corona virus. Maar let even op berichten in De Schakel wat betreft de opening van Koningshof, zodat u niet voor een gesloten deur komt te staan.

In de maanden juni en september verzorgt Rie Menke de koffieochtenden en in oktober ben ik weer present.

Wilt u over dit alles meer inlichtingen?  Belt u mij gerust, het telefoonnummer is 010-5920148. Groet van Anjo Hollaar.

(Lezing op 14 april door de heer P. Persoon:) volg de maatregelen in verband met Corona !

Op 14 april om 13.30 uur zal de heer P. Persoon, werkzaam bij Het Keringhuis Hoek van Holland, een lezing houden over afvalwater en de waterketen. Hij zal dan middels een powerpoint presentatie en een film uitleggen hoe een waterzuiveringsinstallatie werkt. Daarbij zal hij ook ingaan op klimaat-

verandering en wat dat betekent voor onze toegang tot voldoende drinkwater in de toekomst. Op dit moment heten we u graag welkom op dinsdag de 14e april. Maar houdt u er rekening mee dat ingeval van beperkingen door het Corona virus de lezing kan worden uitgesteld.

Met vriendelijke groet Mieke Lambregtse-Voorsluijs,  

lezingencommissie NVVH/Vrouwennetwerk.

(Ikebana op dinsdag 12 mei 2020): volg de maatregelen in verband met Corona!

Ikebana wordt in het Japans geschreven met 2 Japanse tekens. Ike komt van  Ikeru en betekent “tot leven brengen” en bana betekent bloem of plant. Daarmee betekent Ikebana het tot leven brengen van bloemen en planten in een schikking. Het Shintoïsme en het Boeddhisme hebben in de Japanse geschiedenis bijgedragen aan de ontplooiing van deze bloemschikkunst. De eerst bekende gegevens hierover komen al uit de 6e eeuw. Bij Boeddhistische erediensten werden symmetrische schikkingen rechtop in een vaas geplaatst. Later veranderde dat.

Ikebana kent vier “scholen”. Conny van Dongen zal als Master van de Oharaschool deze uitleg uitgebreid toelichten en enkele schikkingen demonstreren. Aan het einde zullen de bloemen van deze schikkingen onder de aanwezigen worden verloot.

Ik hoop dat u allen op 12 mei zult komen luisteren en kijken. 

Ina Dallinga

                      Notulen van de 61e Algemene Ledenvergadering, 

van het Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk, afdeling Maassluis-Maasland

gehouden op 10 maart 2020 in de Koningshof te Maassluis

opgesteld door Mimi Niemegeers

1.    Opening en welkomstwoord door de voorzitter   

Hartelijk welkom op deze 61e Algemene Ledenvergadering. Fijn  dat u allen bent gekomen, ondanks de “Corona” crisis.

-       Programma

Voor de pauze: de ledenvergadering.

In de pauze: u krijgt van de vereniging koffie/thee aangeboden.

Na de pauze: de filmpjes van Mimi Niemegeers en Hannie Satijn.

-       Terugblik op het Lustrum. Op dinsdag 26 november 2019 was het 60-jarig bestaan van de afdeling Maassluis-Maasland. De opkomst was geweldig. Er waren veel positieve reacties. Er zijn nog tasjes en kalenders die meegenomen kunnen worden.

-       Internationale Vrouwendag afgelopen zondag 8 maart. Leny Wesenhagen is namens het bestuur aanwezig geweest en heeft wat van onze flyers kunnen uitdelen. Er was een film, muziek en er waren “verwen-standjes”. Er waren (jonge) vrouwen van verschillende nationaliteiten. 

Internationale Vrouwendag staat elk jaar in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. 

Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen

opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht.

In Nederland werd de eerste Vrouwendag gevierd op 12 maart 1912. 

In 1978 werd de Internationale Vrouwendag door de Verenigde Naties erkend. 

Wij vinden het nog steeds belangrijk om stil te staan op of rond deze dag. Want ook nu zijn er nog zaken om voor te strijden, bij voorbeeld 

gelijke betaling voor man en vrouw, en actie tegen seksueel geweld, zoals bijvoorbeeld nu in Mexico. 

Het thema voor 2020 is Vrijheid.

Mededelingen Centraal Bureau

-       Datum ledenraad is 8 april. (Deze is inmiddels door de corona crisis tot nader order uitgesteld.)

Voorstel landelijk thema voor de komende 2 jaar, welke wordt besproken in de komende ledenraadvergadering: Hart voor vrouwen: verschillen in 

-       medisch onderzoek en medicijnen met mannen. Het Jacobafonds geeft 200 € ondersteuning voor een lezing over dat onderwerp.

-       Afscheid Tiny Renne: stukje voorgelezen door Anne-Marjan, dit zal ook in volgende maandbericht worden geplaatst. Het is nog onbekend hoe haar afwezigheid wordt opgevangen.

1.    Ingekomen stukken en mededelingen (waaronder afmeldingen).

2a ingekomen stukken voor de ALV  

Afmeldingen met diverse redenen:

Elly Sieders, Ria Olsthoorn, José Schiks, Tonny Beek, Leny Elgers, Anneke Dijkgraaf, Mieke Lambregtse-Voorsluijs, Ineke Groeneveld, Edith Jordaan, Ineke Schenk, Anjo Hollaar, Loes Schilder, Ina Drijver.

Mail van Ina Drijver

          Dag Anne-Marjan,

Nog heel erg bedankt voor de speciale uitnodiging voor a.s. dinsdag vanwege mijn 50-jarig lidmaatschap. Je begrijpt natuurlijk wel hoe graag ik er had willen zijn, maar het gaat nog niet lukken. Ik moet al m'n energie bij elkaar rapen voor de kleinste dingen. Het wordt echt wel beter, maar jammer genoeg wel heel erg langzaam. 

Ik wens jullie een hele goede ledenvergadering toe en je weet dat ik het bestuur altijd persoonlijk bedank voor al het werk dat jullie voor ons doen, dus dat doe ik dan ook bij deze, ook jou persoonlijk voor het extra secretariswerk dat je hebt gedaan in de afgelopen tijd. Ik hoop dat er snel een nieuwe secretaris wordt gevonden want een dubbele functie is best zwaar.

          Nogmaals veel succes met alles, vriendelijke groet, Ina

2b mededelingen voor ALV

Aantal leden: per 01-01-2020 134 leden, 

waarna er nog 7 nieuwe leden zijn bijgekomen.

12 nieuwe leden sinds 12 maart 2019:

Mevrouw Marga van Marrewijk, Mevrouw Nelleke Weltevreden, Mevrouw Marianne Moors, Mevrouw Heleen Bervoets,  Mevrouw Dorit Quist, Mevrouw Marianne de Blieck, Mevrouw Dinie van Schendel, Mevrouw Ria Zuidgeest, Mevrouw Margriet Roodbol, Mevrouw Bettie de Vries, Mevrouw Paula Scholtes, Mevrouw Nelly Staal-Blauw.

Overleden afgelopen jaar: *Mevrouw Ineke Schilperoord

En oud-leden: *Mevrouw Irma van Velzen *Mevrouw Jo van Stijn. Zij heeft veel voor de NVVH gedaan: ze was oud bestuurslid, penningmeester, verzorgde de lezingen en heeft de wandelclub geleid.

Een ieder gaat staan voor een moment van stilte.

3.    Vaststelling en goedkeuring van de notulen van de ALV van 12 maart 2019 (reeds opgenomen in het maandbericht van mei 2019)

Opgesteld door Mieke Landsbergen, zie maandbericht mei 2019

De notulen worden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Met dank aan Mieke.

Bloemetje + enveloppe met inhoud voor Mieke, die drie jaar secretaris is geweest, wordt bezorgd door Anne-Marjan.

4.      Vaststelling en goedkeuring Jaarverslag 2019 opgesteld door de interim secretaris, Anne-Marjan Beukema (zie het maandbericht van maart 2020).

Jaarverslag wordt goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Met dank aan Anne-Marjan.

5.    Financiën Woord aan Leny Wesenhagen

         - Rekening en verantwoording van jaarrekening 2019 door de penningmeester. Vraag van Hannie Satijn: Uitgaven excursies en evenementen is dat hetzelfde? Antwoord van Leny: ja. Zij zal trachten de benaming gelijk te krijgen in de stukken voor volgend jaar

         - Verslag van de kascommissie: Ritha van Prooyen: ”wij hebben steekproefsgewijs gecontroleerd en keuren de jaarrekening goed”.

         - Er wordt decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

         - Benoeming kascontrolecommissie voor het jaar 2020; 

Mevrouw van Prooyen treedt af, voor 2020 zijn beschikbaar de dames Oltshoorn en Drijver. Er wordt een reserve-lid gevraagd. Hannie Satijn geeft zich op.

         - Vaststelling conceptbegroting 2020

Mevr. Marja van Duin merkt op dat het totaalbedrag voor de begroting  6855 moet zijn i.p.v. 8865 op blz.10. Leny geeft een typefout toe. Dit zal aangepast worden.

Dank aan Leny voor het opstellen van deze jaarrekening 2019 en begroting 2020.

6.    Benoeming afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigde(n) van het bestuur naar de ledenraad en regiovergaderingen in 2020 en het geven van vrij mandaat.

Anne-Marjan en Mimi gaan naar regiovergadering 20 maart 2020 (Deze is later door coronavirus tot nader order uitgesteld) bij afdeling Westland en krijgen hiervoor vrij mandaat van de vergadering.

7.    Huldiging “ ’t Zonnetje” van het jaar 2020

Gerlofke Westdijk is dit jaar ’t Zonnetje en  krijgt een bloemetje uitgereikt.

Gerlofke doet de ledenadministratie sinds 2014! Dit doet zij naast haar baan  als pedicure en schoonheidsspecialiste. Zij verwerkt alle wijzigingen qua   leden: de nieuwe leden, de opzeggingen en overlijdens. Zij maakt ieder jaar  een nieuwe ledenlijst. Zij adverteert ook al jaren in ons maandblad. Waarvoor onze dank.

8.      Huldiging jubilarissen over het huidige jaar 2020

25 jaar lid: Ria Oltshoorn, afwezig; José Schiks; Loes Schilder,afwezig.

40 jaar lid: Leny Elgers, afwezig; Janny Hempel  

45 jaar lid: Rie Menke; Louise van As

50 jaar lid: Ina Drijver, afwezig

55 jaar lid: Lenie Voogt

De aanwezige jubilarissen worden naar voren geroepen en van harte gefeliciteerd met het jubileum. Allen krijgen een bos bloemen.

De afwezige jubilarissen krijgen hun bloemen na afloop van deze middag thuisbezorgd door Mimi.

9.      Vacant: functie secretaris en een algemeen bestuurslid

Onze hoop dat iemand zich zou opgeven om het bestuur te versterken werd niet vervuld. Anne-Marjan merkt op dat er nu maar 3 personen in het bestuur zitten. Dit betekent dat, als er wegens ziekte of omstandigheden iemand wegvalt, onze vereniging niet kan blijven voortbestaan en met slechts 2 mensen in het dagelijks bestuur moet opgeheven worden! Help!!!

10.    Rondvraag Geen vragen.

Hannie Satijn bedankt het bestuur voor haar inspanningen.

11.    Sluiting

Terugblik Algemene Ledenvergadering:

Onze voorzitter, Anne-Marjan, heeft vlot en deskundig de agenda van de Algemene Ledenvergadering afgewerkt. Het bestuur was blij met de opkomst van 44 dames, die de stevige wind en de corona dreiging getrotseerd hadden. Gerlofke Westdijk, straalde toen ze in het zonnetje werd gezet voor haar inzet. Sinds 2014 verzorgt zij de 

ledenadministratie. Dit doet zij naast haar werk als pedicure en schoonheidsspecialiste. Sinds vele jaren steunt zij ons maandbericht met een advertentie. De aanwezige jubilarissen waren blij met hun boeket. Voor de afwezigen werd dit aan huis gebracht. 

Na de pauze waren er twee filmpjes te zien met heel bekende actrices…..en gebeurtenissen.

Mimi Niemegeers (kijk voor foto's in het fotoalbum links)

In Memoriam Jo van Stijn-Jacobs

Het bericht van het overlijden van Jo van Stijn op 26 februari bereikte ons enkele dagen later. Jo was lid van onze vereniging en van 2006 tot 2012 bestuurslid Vorming en Emancipatie. Jo zorgde ervoor dat onze vereniging iedere maand een lezing had met interessante en uiteenlopende onderwerpen. Zij was charmant en accuraat en als bestuurslid zeer geliefd bij de overige bestuursleden. Jo verbleef enkele jaren in een woonzorglocatie voor ouderen. Begin februari heb ik haar nog bezocht en zag dat zij erg achteruit was gegaan vergeleken met eerdere bezoeken. Theo, haar man, was iedere dag bij haar. Het afscheid in de Groote Kerk in Maassluis was mooi en troostend.

Tegenover de ingang van de Groote Kerk ligt Museumschip De Hudson. Uit respect en medeleven voor Jo en haar nabestaanden hing de vlag van het schip halfstok. Theo was vele jaren vrijwilliger op De Hudson. Wij hebben mooie herinneringen aan Jo.

Hannie Satijn

Dagtocht naar Elburg vrijdag 13 maart met Nooteboomtours

Na enkele afzeggingen (8) stapten wij met z’n vijven van ons Vrouwennetwerk ’s morgens om 7:45 uur (!) in de bus van Nootenboom op weg naar Elburg. Dit ondanks de perikelen in het beginstadium van het coronavirus. Uiteindelijk, na enkele stops in Vlaardingen en Schiedam, waren wij met 29 personen. Op weg naar ‘Zandverhalen’ in het gezellige en toeristische stadje Elburg waar wij met koffie en gebak werden ontvangen. Eén van de gastvrouwen vertelde ons het volgende over de Zandverhalen.

In 2017 werd één van ’s werelds grootste binnen-zandprojecten gerealiseerd in voormalige fabriekshallen met een oppervlakte van 5000 m2. Met 4000 mzand uit het Markermeer, stokoude deuren, olijfbomen van honderden jaren oud, oude botters en beeldhouwwerken en meer dan 300 zandsculpturen, is het grootste verhaal uit onze tijd vormgegeven: Bijbelverhalen in Zand.

Tot 8 meter hoogte verrijzen de Egyptische farao’s in zand, gemaakt door de top van zandkunstenaars ter wereld. Deze groep artiesten bestond uit zo’n 35 beeldhouwers voornamelijk uit Rusland. Wij waren verrast en onder de indruk van deze bijzondere expositie.

Na de lunch bezochten wij op eigen gelegenheid het historische centrum van Elburg met leuke winkeltjes. Hierna stapten wij aan boord van een schip en maakten een mooie rondvaart over het Veluwemeer. Veilig thuisgekomen waren wij alle vijf blij deelgenomen te hebben aan deze mooie excursie. 

Ons laatste uitje voor onbepaalde tijd! Dezelfde avond kregen wij te horen zoveel mogelijk thuis te blijven op advies van de RIVM en de regering.

Hannie Satijn

Hieronder treft u de belangrijkste delen uit de ledenbrief van het hoofdbestuur aan alle leden.

Jaargang 1, nummer 1 

Maart  2020 LEDEN BRIEF 

Tijdens de verbouwing….. U kent vast deze uitdrukking wel en kunt hem ook zeker  aanvullen met  “gaat de verkoop door”.   Deze periode van reorganiseren, archiveren, opruimen en taken oppakken voelt als een verbouwing van ons NVVH-VROUWENNETWERK. Noodzakelijk en met als uitkomst een eenvoudige maar goed ingerichte organisatie.  U begrijpt dat we dit in fases doen en niet alles in een  keer kan. Zo ook bij deze ledenbrief, we willen u met deze brief informeren over onze vereniging, over  actuele zaken en geven u leuke tips en hints  om er op uit te gaan.  De vormgeving van de Ledenbrief is nog in ontwikkeling maar omdat we juist u  in deze periode   willen informeren sturen we de eerste Ledenbrief in deze uitvoering. Plotseling is alles anders en wordt  het stil.  Afgelopen dagen is er veel contact geweest met de regio’s over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het dringende advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven is opgevolgd en regiovergaderingen zijn geannuleerd. Om dezelfde reden heeft het AB besloten de Ledenraad op 8 april aanstaande niet te laten doorgaan. Bij alle besluiten staat de gezondheid van onze leden voorop en volgen we de richtlijnen en dringende aanbevelingen van de overheid. In afwachting van verdere maatregelen verschuiven we voorlopig  de Ledenraad  naar de oorspronkelijke datum van woensdag 13 mei. We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.  

En dan is het lente. Het voorjaar nodigt mij  altijd uit om te “ontspullen” (een nieuwe term voor opruimen). Dit sluit goed aan bij hetgeen we nu op kantoor moeten doen. Belangrijke dingen met historische waarde gaan naar het archief bij Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie. Op de ledenraad kunnen de afgevaardigden bekijken of zij nog iets van het overige willen meenemen (boeken, vlaggen e.d.). Tijdens deze “verbouwing” van ons NVVH- VROUWENNETWERK en ook daarna blijft het Centraal Bureau bereikbaar en het mailadres blijft bestaan. Dat is het voordeel van digitaal werken. Daarnaast kunt u me ook altijd op mijn persoonlijke mailadres benaderen of mijn 06 nummer bellen. In gesprek gaan en blijven, elkaar ontmoeten, dingen delen en elkaar stimuleren is de kracht van ons NVVHVROUWENNETWERK en bereikbaarheid is  daarbij noodzakelijk. Daar willen we ons in de komende jaren met veel plezier en vol energie voor inzetten.  

Dieny Scheffer (voorzitter) dienyscheffer@outlook.com  06 511982065.

Nieuw thema: Hart voor vrouwen

Het AB zal in de Ledenraad dit thema voor komende 2 jaar voorstellen:HART  VOOR  VROUWEN. 

Waar gaat dit thema over? Al in 2017 heeft professor dr. Angela Maas in een interview in Denken & Doen (nr. 1 februari 2017) gesteld dat het van groot belang is dat er meer onderzoek plaatsvindt naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Testen en onderzoek waren altijd gebaseerd op bevindingen bij mannen.  Professor Maas is de eerste hoogleraar 

Vrouwencardiologie en zet zich al jaren in voor multidisciplinair onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. In 2019 publiceerde zij het boek Hart voor vrouwen, waarin zij ingaat op specifieke risicofactoren die bij vrouwen hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. De symptomen die bij vrouwen op hart-  en vaatziekten wijzen, wijken sterk af van die bij mannen. Kennis over de specifieke klachten bij  vrouwen  is nog niet bij alle artsen bekend en daardoor start de behandeling dikwijls veel later dan gewenst. Via het Fonds Hart voor vrouwen probeert men aandacht en middelen voor verder onderzoek naar de risicofactoren bij vrouwen te realiseren. Het is van groot belang dat vrouwen ook zelf de symptomen herkennen en niet aarzelen om daarvoor aandacht te vragen bij hun arts. U kunt met dit onderwerp bijdragen aan meer bekendheid bij vrouwen over de klachten en risicofactoren die wijzen op hart-  of vaatproblemen. Ook kunnen vrouwen zelf de kans op hart- en vaatziekten verkleinen door hun levenswijze en eetgedrag aan te passen. Kortom genoeg onderwerpen om met elkaar en een deskundige te bespreken. Bovendien heeft het Jacobafonds al toegezegd met een financiële bijdrage een bijeenkomst over dit thema te willen ondersteunen. Houdt u dus in uw programma voor het nieuwe seizoen een dagdeel vrij voor dit onderwerp. Info: Brochure Hartstichting: Vrouwen en hart- en vaatziekten. 

Op 6 april zendt de VPRO (NPO2) een documentaire uit van Hella de Jonge getiteld  De slag om het vrouwenhart. Hella de Jonge heeft zelf ervaren dat diagnose en medicatie  vaak niet zijn afgestemd  op het vrouwenlichaam.  

Namens het AB, Henny de Wit

Afscheid van Tiny Renne-Hoppinga 

Per eind februari 2020 zal Tiny Renne, na ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest op het Centraal Bureau in Amersfoort, afscheid nemen van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK. Met het oog op de veranderingen in de organisatie van de NVVH in 2019 en 2020 heeft zij twee nieuwe deeltijdbanen gevonden. Daar zal zij haar kennis en ervaring inzetten zoals wij van haar gewend zijn: trouw, accuraat, integer en met een goed ontwikkeld oog en oor voor de wensen van haar “klanten”. Loyaliteit aan de NVVH en haar leden staat haar op het voorhoofd geschreven. Voor veel leden is Tiny al die jaren de vertrouwde stem geweest aan de telefoon en de gastvrouw bij cursussen en vergaderingen op het Centraal Bureau. Voor de vrouwen die een beroep op haar deden met een vraag, een probleem of alleen voor een praatje had ze altijd de juiste aandacht. Voor het Algemeen Bestuur was zij bovendien de ervaren kracht, het wandelend geheugen als het ging over de vraag hoe bepaalde zaken door een voormalig bestuur waren opgepakt of wanneer een onderwerp al eerder aan de orde was geweest. De voorbereidingen en de succesvolle viering van het 100-jarig jubileum en het verkrijgen van het predicaat Koninklijk zijn mede via haar inspanningen tot stand gekomen. De omzetting naar een gedigitaliseerde werkomgeving met de leden- en financiële administratie, ze was ze snel de baas. De laatste jaren was zij alleen verantwoordelijk voor het Bureau. In tijden van persoonlijk verlies of na een medische ingreep hervatte zij haar werk weer snel en gaf zij zichzelf met hard werken weer vaste grond onder de voeten. Tiny, het Algemeen Bestuur is je zeer dankbaar voor wat je al die jaren hebt gepresteerd en gedaan voor de vereniging en voor ons. Wij wensen je een mooie toekomst in je nieuwe banen en persoonlijk een heel mooie tijd met je dochters en je prachtige kleindochter. 

Algemeen Bestuur Agnes Mastenbroek, secretaris 

Reactie van Tiny Renne

Hierbij wil ik het Algemeen Bestuur/Jacobafondsbestuur en alle leden en afdelingsbesturen van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK hartelijk danken voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren en de prettige en persoonlijke contacten die ik in de afgelopen 20 jaar met jullie heb mogen hebben. Een van de hoogtepunten blijft de viering van het 100-jarig bestaan, verder bewaar ik warme herinnering aan al jullie blijken van medeleven na het overlijden van mijn man. Ik heb mij altijd thuis gevoeld bij de NVVH en hoop jullie nog eens te ontmoeten. 

Hartelijke groet, Tiny

TIPS & HINTS 

Boeken  april 2020 

De Goldbaum-dynastie

Meeslepende familiegeschiedenis gebaseerd op de Rothschilds, een van de rijkste families ter wereld, door Natasha Solomons. Uitgeverij Ambo Anthos. 

Insectenrijk Van fobie naar fascinatie: alles wat u wilt weten over insecten en over het grootse leven van kleine beestjes, door Aglaia Bouma. Uitgeverij Atlas Contact 

De samenstellers van deze rubriek Tips & Hints realiseren zich, dat momenteel de musea gesloten zijn. Theatervoorstellingen zijn afgelast en concertzalen zijn leeg en stil. In de hoop dat we over afzienbare tijd weer overal naar toe kunnen, hebben we lang lopende tentoonstellingen hier genoemd met vermelding van de websites. 

Het complete tentoonstellingsaanbod: kijk op www.museumkaart.nl 

‘Stille Kracht’ – het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog

Verhalen van mannen en vrouwen die de oorlog meemaakten als kind of  jongvolwassene. Getuigenissen om onder moeilijke omstandigheden zo normaal mogelijk te leven en te doen wat gedaan moest worden. Museum van de Vrouw, Echt (L)  t/m 1 december 2020 - www.museumvandevrouw.nl

Nieuw ontdekt juweel

Het Lalique Museum ontdekte in 2017 een kostbare pendant  (hanger) in een Amerikaanse privécollectie.  In circa 1898 vervaardigd door René Lalique,  nu te zien in de tentoonstelling 'Koninklijk Licht'.  Museum Lalique, Doesburg, www.musee-lalique.nl 

De oorlog is nooit voorbij

Indringende tentoonstelling over Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Over de berechting van verdachten van collaboratie en van oorlogsmisdadigers, over de teruggekeerden uit de vernietigings- en concentratiekampen, de identificatie van omgebrachte personen.  De oorlog die bleef - Nationaal Archief Den Haag www.nationaalarchief.nl/WOII 

Nieuwe naam

Het Haagse Museum Meermanno – voorheen Museum Meermanno Westreenianum - heeft een nieuwe naam: Huis van het boek. Kijk op www.huisvanhetboek.nl 

Schatkamer

Bij Delpher zijn nu tijdschriften te zien uit de periode 1940 - 1949, voorheen alleen te zien bij de Koninklijke Bibliotheek. Ook nieuw: 30 duizend boeken, waaronder kinderboeken, reisverhalen en boeken over vrouwenarbeid. www.delpher.nl. 

Trots op :  Vrouwennetwerken

In de Libelle die eind maart verschijnt, is een artikel gewijd aan vrouwennetwerken. Twee leden uit Franeker zijn een maand geleden naar Amsterdam afgereisd voor een interview over ons Vrouwennetwerk. Ook enkele andere vrouwenorganisaties waren door Libelle uitgenodigd. De dames zijn vorstelijk ontvangen en behalve het interview zijn er ook foto’s  gemaakt waarvoor zij geruime tijd bij de visagiste hebben doorgebracht. We zijn heel benieuwd naar het resultaat. Het is een mooie reclame voor onze vereniging.  

Extra tip voor uw programma:  

Remedica verzorgt kosteloos een bijeenkomst met informatie over de nieuwe donorwet. Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe donorwet in werking. Iedereen boven de 18 wordt dan als donor geregistreerd. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft Remedica voorlichting over deze nieuwe wet. U krijgt o.a. antwoord op de vraag wat orgaan- en weefseldonatie precies inhoudt en welke keuzes je als donor nog kunt vastleggen. Info en aanvragen: 040 2621188 (u kunt nog een bijeenkomst aanvragen vóór 1 juli en voor het najaar). 

Ledenreis NVVH  2020

Naar fascinerend Sri Lanka,  11 tot en met 26 september 2020.  Reissom 

€ 1.990,- p.p. Meer informatie bij Marijke Landlust, e-mail  

marijkelandlust@hotmail.com, tel. 0162-426974. 

Bereikbaarheid Centraal Bureau vanaf 1 april 2020 

Centraal Bureau is telefonisch bereikbaar op woensdag en donderdag  tussen 9.30 en 14.00 uur op telefoonnummer 033—4228225,  u treft dan een van de bestuursleden. Uw email wordt op die dagen gelezen en beantwoord vanuit  de mailbox  centraalbureau@nvvh.nl 

Per 1 april heeft het Centraal Bureau een nieuw postadres: 

Postbus 11  3410 CA  LOPIK  

Agnes Mastenbroek Secretaris   

Tips voor uw programma

Jannie Regnerus is schrijver en beeldend kunstenaar. Zij heeft enkele boeken geschreven over haar verblijven in Mongolië en Japan. Bekende titels zijn: Het geluid van vallende sneeuw en Het lam. Haar lezing illustreert zij met beelden/foto’s en verhalen over haar Friese afkomst en haar ervaringen in Mongolië en Japan. Contact: 

www.jannieregnerus.com 

Bastiaan Brink geeft een lezing getiteld:  

Sporen aan de horizon.  Hij heeft deze lezing al bij enkele afdelingen  gepresenteerd. Brandt moest zijn carrière als  concertpianist beëindigen. Hij maakte reizen  naar afgelegen en bijzondere plekken.  In zijn lezing vertelt hij hoe hij door deze  reizen een nieuwe wending wist te geven  aan zijn leven en tegenslagen kon overwinnen.  Info: www.bastiaanbrink.com 

  Spreker en trainer Mirjam Bogard biedt zich aan om het maatschappelijk debat aan te gaan. Kernwoorden zijn moed en authenticiteit. Kijk voor haarboeiende levensverhaal op haar website: www.eigenwaardigleven.nl  Misschien kan zij een bijdrage leveren aan uw programma. 

Liniecrossers.

Historicus Jelle Simons vertelt hoe in de Tweede Wereldoorlog via de Biesbosch inlichtingen werden doorgespeeld en voedsel en medicijnen het land in werden gesmokkeld. Interessant in het kader van 75 jaar bevrijding. www.jelle@simons.nl 

Film: La bonne épouse  (de voortreffelijke echtgenote) waarin o.a Juliette Binoche een hoofdrol speelt, is vanaf eind april te zien in de bioscopen. Het is een komedie over een huishoudschool die jonge dames opleidt tot goede huisvrouwen, maar onder invloed van de revolutionaire jaren zestig de bakens rigoureus moet verzetten

AGENDA vergaderlocatie Centraal Bureau tenzij anders vermeld,  

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK Koningin Wilhelminalaan 21 3818 HN Amersfoort 

Postbus 1496 3800 BL Amersfoort 

Telefoon: (033) 4228225 NL37 INGB 000  422953 E-mail: centraalbureau@nvvh.nl Website: www.nvvh.nl 

Alles afhankelijk van de maatregelen in verband met Corona

14 april    Algemeen Bestuur 

5 mei        Algemeen Bestuur   

13 mei       Ledenraad 

25 mei      Algemeen Bestuur  

 

Voor toelichting op de nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zie het maandbericht van september 2018 blz 7 en 8.

 

ONZE AFDELING ORGANISEERT DE VOLGENDE ACTIVITEITEN IN 2020

De club- en cursusgelden worden aan het begin van de cursus betaald. Als u zelf de cursus afbreekt, vindt er geen teruggave van het (resterende) cursusgeld plaats. Zou u graag een bepaalde cursus willen volgen of heeft u een leuk idee om zelf een cursus te geven? Neemt u dan contact op met de organisator van deze activiteit. Of bij een nieuwe activiteit met het bestuur.

 

 

Clubs + cursussen              Inlichtingen                                      Wanneer

 

Bloemschikken                  Mevr. J. de Vette           5919520

 

Dinnerclub                       Mevr. M.T. van Asperen 5916780       1e vrijdag van de maand

                                       Mevr. A. van Leeuwen    5917610

 

Excursies                          Mevr. A. Beukema         3112055       enkele malen per jaar

 

Fietsen                             Mevr. A. Fortuin            5914445       dinsdagmorgen juni-juli-aug

 

Koffieclub                        Mevr. A. Hollaar           5920148       1e dinsdagmorgen van de

                                                                                              maand

 

Kunstgeschiedenis             Mevr. H. Satijn              5913227       donderdagmorgen

 

Lezingen                           Mevr. I. Dallinga           06 11295723 2e dinsdag van de maand

 

Literatuur                         Mevr. D. van Dijk          5915440       1e dinsdag van de maand

                                       Mevr. H. Kraus              5920217       1x per maand, vrijdagmiddag

 

Museumbezoek                 Mevr. I. Dallinga           0611295723  periodiek op donderdag

 

Reizen                              Mevr. M. Roeland          5916336       zie het Maandbericht

 

Theaterbezoek                   Vacant

 

Wandelclub                      Mevr. A. Fortuin            5914445       3e woensdag van de maand

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                 

 

 

 

 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020